Chcem ponuku

Ako vznikajú a zanikajú vecné bremena

V predchádzajúcom článku sme sa oboznámili s pojmom "vecné bremená" a v stručnosti sme si ich opísali. V nasledujúcom článku sa pozrieme hlbšie na to, ako vznikajú a zanikajú a na čo si pri dať pozor pri kúpe takejto nehnuteľnosti.

Vznik vecného bremena:

 • samostatnou písomnou zmluvou

 • na základe závet (častým príkladom je zriadenie práva pre tretiu osobu, napríklad prístup umožnený susedovi ku studni)

 • v rámci darovacej alebo kúpnej zmluvy - prevod vlastníckeho práva prechádza na nového majiteľa

 • dohodou dedičov

 • rozhodnutím príslušného orgánu (stavebný úrad, súd, pozemkový úrad)

 • zo zákona

 • výkonom práva (vydržaním)

Vecné bremeno môže byť zriadené bezúplatne (rodičia môžu doživotne uživať nehnuteľnosť) alebo úplatne (budovanie inžinierských sietí). Všetky vecné bremena musia byť zapísané do katastru nehnuteľnosti a práve týmto krokom nadobudnú právnu moc.

Zánik vecného bremena

Aj pri zániku vecného bremena existuje niekoľko možností zániku:
 • dohodou - všetky zmluvné strany sa dobrovoľne dohodnú

 • úmrtím oprávnenej osoby

 • zjednaná doba uplynula

 • vykúpením

 • nariadením príslušného orgánu (súdu), kedy povinný zažiada o zrušenie bremena

 • premlčaním - opravnený po dobu 10 rokov predmet bremena nevyužíva

 • zo zákona - vecné bremeno zaniká, pokiaľ služobná vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnenej osoby (napríklad vyschnutie studne)

 • oprávnená osoba sa stane majiteľom nehnuteľnosti

Pamätajte, že vecné bremeno zmenou vlastníctva nezaniká, pretože viazne na nehnuteľnosti. Zánik vecného bremena je potvrdený výmazom z katastru nehnuteľností.Pokračujte v čítaní